top of page
a39bab6b75383dcc7b3995d (1).png

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) klientů sociálních služeb Ústavu péče, z.ú.

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich klientů je pro nás na prvním místě. Prohlášení o zpracování osobních údajů jsme vypracovali proto, abychom Vám mohli poskytnout informace o tom, jakým způsobem a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a zároveň Vás informovali o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit. 
Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Vás, našich klientů, jejichž osobní údaje zpracováváme. 


Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě zákonných povinností a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenou právními předpisy.


Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (dále jen „Nařízení" nebo „GDPR") a dále v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky, Vám poskytují přehled o zpracování osobních údajů poskytovatelem Odborného sociálního poradenství a Sociální rehabilitace, kterým je Ústav péče, z.ú., se sídlem Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. U 1038 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Správce“)

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Ústav péče, z.ú., sídlem Opatovická 1314/9, 110 00 Praha 1, IČ: 14157535, Telefon 800 400 410.

Datová schránka: j3qas9h, e-mail: poradna@uspe.cz, jako správce osobních údajů na základě povinnosti dané zákony při zpracování osobních údajů dbá práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů

 

Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů za účelem a z titulu plnění smlouvy nebo uzavřené ústní dohody o poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace (dále také jako „Smlouva“), z titulu plnění právní povinnosti, vyplývající zejména z příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, dále z titulu oprávněného zájmu Správce za účelem uchovávání osobních údajů po skončení smluvního vztahu. Správce primárně využívá právní tituly ke zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti, pro plnění smluvního závazku nebo k jeho uzavření a z titulu jeho oprávněných zájmů. Okrajově využívá i ostatních právních titulů jako je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů, z důvodu případného řešení náhlé krizové situace a z důvodu řízení systémů a služeb sociální péče.

Nejčastějšími právními základy (tituly) zpracování osobních údajů podle Nařízení jsou:

● nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje;
● nezbytnost zpracování pro splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
● nezbytnost zpracování pro účely poskytování sociálních služeb nebo řízení systémů a služeb sociální péče;
● pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení případného budoucího soudního sporu či stížnosti; 
● informace o zpracováním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

V rámci činnosti naší služby dochází ke zpracování Vašich následujících osobních údajů, které nám osobně sdělíte: 

 • Identifikační údaje, jméno, příjmení, datum narození, titul, státní příslušnost.

 • Kontaktní údaje, adresa pobytu (s číslem patra a umístěním bytu), elektronická adresa, telefonní číslo, e-mail.

 • Údaje o rodině, rodinných příslušnících a opatrovnících nebo zmocněncích: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

 • Další údaje získané v rámci smluvní činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.

 • Záznamy audio nahrávek z telefonických hovorů, SMS a e-mail komunikace.

 • Údaje o zdravotním a fyzickém stavu v rozsahu sociálního šetření.

 • Další údaje, které subjekt údajů předá poskytovateli nebo které shromáždí poskytovatel po dobu poskytování služby a které jsou a/nebo mohou být pro poskytovatele za účelem řádného poskytování služby potřebné.

 • Další specifické údaje, které nám sami poskytnete, ať už jako součást Vaší stížnosti, námitek, podnětů, dotazů či třeba žádosti o informace.

Jaké osobní údaje zpracováváme automaticky?

 • Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

 • Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje nebo prostřednictvím některé z našich mobilních aplikací, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.

Účel, důvod a doba trvání zpracování:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, (identifikační údaje, kontaktní údaje); z důvodu vedení účetní agendy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, poskytování sociálních služeb dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Doba trvání zpracování: po dobu platnosti Smlouvy.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo je zpracování nezbytné v rámci jednání směřujícího k uzavření Smlouvy, (identifikační údaje, adresa bydliště, údaje o rodině, rodinných příslušnících, zástupcích, opatrovnících, údaje o zdravotním stavu žadatele); z důvodu poskytování sociálních služeb a řízení systémů a služeb sociální péče dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Doba trvání zpracování: po dobu platnosti Smlouvy.

 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, (kontaktní údaje, záznam hovorů, korespondence); z důvodu potřeby řízení systémů a služeb sociální péče, zajištění pomoci při krizové situaci, zajištění obstarávání osobních záležitostí; Doba trvání zpracování: po dobu platnosti smlouvy

Po ukončení Smlouvy o poskytování sociálních služeb Ústavem péče, z.ú. uchovává Správce z důvodu oprávněného zájmu pro případné spory či stížnosti po dobu pěti let od ukončení smlouvy, případně ukončení spolupráce na základě ústní dohody. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány. Stejně jako jsou zlikvidovány osobní údaje v digitální podobě. Účetní doklady jsou archivovány po dobu deseti let od konce účetního období, kterého se týkají.

 

Záznam telefonního hovoru

Záznam telefonního hovoru je osobním údajem ve smyslu čl.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb. Příchozí hovory na linky sociálních služeb Ústavu péče, z.ú., jsou nahrávány.

Účelem záznamu příchozích hovorů je ochrana práv a zájmů klienta i třetích osob, zejména při řešení dotazů, poskytování informací, zdokumentování průběhu řešení nepříznivé sociální situace v rámci poskytování sociálních služeb „Odborné sociální poradenství“ a „Sociální rehabilitace“, dále bezpečnostních incidentů a pro vyhodnocení případných stížností a nároků.  Zpracování těchto osobních údajů je zákonné ve smyslu čl. 6 odst. 1) písm. f) Nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany.

Jak dlouho jsou záznamy hovorů uchovávány?

Záznamové digitální zařízení je zapojeno nepřetržitě 24 hodin denně. Hovor není živě nikam přenášen. Záznam je automaticky ukládán v zabezpečeném datovém úložišti. Doba uchování záznamu je po dobu poskytování sociální služby a po dobu 90 dní od data ukončení poskytování sociální služby. Poté se záznam maže, pokud není zákonný důvod nebo např. žádost policie ČR vyžadující jejich další uchovávání.

 

​Komu se osobní údaje předávají?

Vaše osobní údaje nejsou předávány do jiných zemí EU, či třetích zemí. Správce předá osobní údaje orgánům veřejné správy České republiky pouze na základě splnění své zákonné povinnosti, oproti řádně doručené a v souladu s příslušnými předpisy odůvodněné žádosti, či výzvě.

 

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Stejně jako má Správce svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte i Vy, jako Subjekt údajů práva, které jsou stanovena právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to:
a) právo na přístup k osobním údajům – můžete zažádat od Správce údajů prostřednictvím výše uvedeného mailu o sdělení, zda Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje. Pakliže Správce vaše údaje zpracovává, máte nárok zjistit následující informace: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce osobních údajů, dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy a další
b) právo na opravu – můžete zažádat Správce údajů v případě, že zpracovává Vaše osobní údaje nepřesně či nesprávně
c) právo na výmaz – můžete zažádat Správce údajů v případě, že považujete zpracování Vašich osobních údajů za protiprávní
d) právo na omezení zpracování – můžete zažádat Správce údajů o znepřístupnění vybraných osobních údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování – Správce údajů nebude nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné právní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
f) právo podat stížnost k dozorovému úřadu Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případech, kdy máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení obecného nařízení GDPR
g) právo na odvolání souhlasu – máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas poskytnutý Správci údajů ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním


Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese poradna@uspe.cz.

bottom of page